Skip to main content

Avtalevilkår

1. Kort beskrivelse av tjenesten

Leie av minilager gir kunden tilgang til en sikker oppbevaringsplass i utleiers lokale. Leietaker får tilgang til utleiers lokaler kun ved bruk av utleiers adgangsbrikke eller kode. Den private lagringsplassen er avsperret med leietakers egen låseanretning.

2. Avtaleinngåelse

Ved inngåelse av leieavtale for lagerplass skal leietaker oppgi fullt navn, bostedsadresse, eventuelt forretningsadresse, fødselsnummer eller Dnummer, eventuelt organisasjonsnummer. Leietaker skal legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. For kunder som har ekommunikasjon med utleier gjelder tilsvarende. Utleier forbeholder seg retten til å avvise kunder som den ikke finner tilstrekkelig legitimert. Kunden aksepterer og at utleier innhenter kredittopplysninger. Ved endring i ovennevnte opplysninger skal leietaker snarest varsle utleier på mest hensiktsmessige måte. Ved varsel og andre meldinger til leietaker vedrørende leieforholdet, er brev til den siste kjente adresse alltid tilstrekkelig. For kunder som har akseptert e-kommunikasjon ved kontraktsinngåelsen, gjelder tilsvarende for siste registrerte e-postadresse.

3. Leieperiode

Lagerrommene leies ut på måneds- og/eller ukes basis. Leieperioden regnes f.o.m. første dag i måneden eller uken. Dersom ingen av partene gir skriftlig melding om annet innen den 15. hver måned, eller før fredag kl. 15:00 inneværende uke for dem som leier på ukes basis, fornyes leiekontrakten automatisk lik gjeldende leieintervall. Tidsbestemt leie kan avtales med utleier. Dersom leieobjektet ødelegges ved brann eller annen ulykke, bortfaller leieavtalen. Utleier har ikke plikt til å stille til rådighet for leietaker andre lokaler på eiendommen, verken før eller etter ombygging / gjenoppføring av leieobjektet.

4. Priser og prisinformasjon

Kostnader for leie av lagerplass - herunder eventuelle kostnader for å etablere eller avvikle leieforholdet - fremgår av utleiers til enhver tid gjeldende prisliste og/eller opplyses på annen egnet måte. Kunden betaler forskuddsvis, tilpasset leieintervallet. Leietaker som inngår avtale om automatisk trekk (avtalegiro), frafaller herved retten til forhåndsvarsel før hver belastning etter finansavtaleloven § 26, femte ledd. Ved forsinket betaling av leie, svarer forsinkelsesrenter i h.t. lov av 17.12.1976 nr: 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. Utleier forbeholder seg retten til å automatisk justere leieprisene i henhold til konsumprisindeksen én gang i året Hvert tredje år kan indeks - justert leie kreves justert til gjengs leie.

Utleier kan velge å la seg frivillig registrere i mva registeret, med den følge at det kan beregnes utgående merverdiavgift for momspliktige næringsdrivende. Tilsvarende kan utleier, ved myndighetspålegg om beregning av merverdiavgift ved utleie av minilager, la seg registrere i mva registeret.

5. Utlevering og oppbevaring av nøkler/nøkkelkort

Adgangsbrikke og/eller kode er utleiers eiendom. Den er kun til leietakers bruk, og skal ikke under noen omstendighet meddeles utenforstående. Ved tap av adgangsbrikken, eller ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til adgangskoden, skal utleier varsles snarest. Tilgang til området vil da sperres inntil ny adgangsbrikke/ kode er utstedt. Utleier kan kreve dekket alle kostnader i denne forbindelse. Adgangsbrikke eller kode skal oppbevares på en betryggende måte. Adgangskoden skal læres utenat. Dersom lagerplassen kan identifiseres i en skriftlig nedtegnelse, må denne ikke oppbevares sammen med eventuell adgangsbrikke. Utleier er ikke ansvarlig for uautorisert bruk av adgangsbrikke eller kode. Leietaker er ansvarlig for å skaffe, vedlikeholde og anvende egnet låseanretning til privat lagerplass. Leietaker har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med hvem som disponerer tilgjengelige nøkkelsett. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til et eventuelt tap av nøkkelsett. Leietaker kan kontakte utleier og rekvirere påsatt ny lås. Omkostningene, herunder til nye nøkler og ny lås dekkes av leietaker.

6. Tilgang til lagerlokalet

Leietaker har tilgang til lagerlokalet etter gjeldende tider som oppgis på utleiers hjemmeside eller på annet hensiktsmessig sted. Tilgang utover alminnelige åpningstider kan avtales. Leietaker bærer selv eventuelle kostnader som følge av en slik avtale. Uavhengig av årsak er utleier, ved eventuell driftsstans, uten ansvar, Driftsmeldinger søkes meddelt leietakere ved behov, og på mest hensiktsmessige måte. For kunder som har oppgitt e-postadresse og / eller mobilnummer vil varsling til en av dem alltid være tilstrekkelig. Besittelse av adgangsbrikke eller kode gir tilgang til utleiers område. Leietaker er alltid ansvarlig for de personer som gis tilgang. Utleier har likevel rett til å kreve ytterligere legitimasjon eller fullmakt. Utleier er uten ansvar om en person som urettmessig disponerer leietakers nøkler, adgangsbrikke eller kode, skaffer seg adgang til lagerlokalet. Leietaker er forpliktet til å dekke omkostninger som følge av uriktig kodeangivelse eller annen falsk alarm på området. Dersom leietaker ikke betaler leie innen 10 dager etter forfall, kan utleier sperre tilgangen. Dette kan innebære suspensjon av dgangskode og/ eller brikke, samt plombering av privat lagerplass. Ved forsinket betaling regnes alle fakturaer som forfalt. Leietaker får igjen tilgang lagerplassen ved å betale forfalt leie inklusivt eventuelle påløpte kostnader.

7. Bruk av lagerlokalet og ordensregler

Det er ikke lov å medbringe, eller oppbevare gjenstander som det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold, på utleiers eiendom. Det samme gjelder brannfarlig materiale, kjemikalier, eksplosive stoffer eller annet som kan volde skade eller medføre fare eller ulempe for utleier eller utleiers kunder. Oppbevaring av organisk materiale skal først klareres med utleier, som uten nærmere begrunnelse kan avslå anmodningen. Det er ikke tillatt å gjøre endringer på, reparere eller på annen måte søke å modifisere utleiers eiendom. Fremleie er ikke tillatt. Om ikke annet er eksplisitt avtalt, er det heller ikke tillatt å drive salg eller annen handelsvirksomhet fra lageret. Det er forbudt å fjerne transportvogner eller lignende utstyr fra eiendommens område. Det er ikke lov å medbringe eller oppbevare dyr på utleiers eiendom. All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt på hele lagerområdet. Berusede personer, eller personer som opptrer truende eller forårsaker skade eller ufred overfor betjeningen eller andre leietakere vil bli bortvist. Kunden skal ikke etterlate søppel eller andre varer på utleiers eiendom, herunder i korridorer og utearealer. Dette vil bli fjernet omgående, på leietakers bekostning. Leietaker faktureres da et minstebeløp, eller med de faktiske kostnader dersom disse overstiger minstebeløpet. Minstebeløpet utgjør 1/2 av rettsgebyret, slik det til enhver tid fastsettes i Lov om rettsgebyr 1982 nr. 86. P.t utgjør rettsgebyret kr 860,- Leietaker er erstatningsansvarlig for skader på leieobjektet såfremt skaden kan henføres til leietaker selv eller som han har gitt adgang til leieobjektet. Overtredelse av disse bestemmelsene anses som vesentlig mislighold som gir utleier rett til å heve leiekontrakten med øyeblikkelig virkning.

8. Oppsigelse, heving og mislighold

Tidsbestemte leieavtaler som ikke faller inn under punkt. 3 første alternativ, kan sies opp av hver av partene med én måneds skriftlig varsel til den annen part. Partene kan skriftlig heve leieforholdet ved vesentlig mislighold fra den annen part. Grunnen til slik heving skal opplyses. For øvrig vises til Lov om husleieavtaler (Husleieloven) §§ 9-7 jf. 9-8. Er ikke annet avtalt, regnes tilbakelevering for skjedd når utleieren har fått uhindret atkomst til lagerlokalet og eventuell adgangsbrikke er innlevert. Privat låseanretning skal også være fjernet og lagerplassen skal være satt tilbake til den stand det var i ved avtaleinngåelsen. Forlater leietaker lokalet på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleieren igjen straks disponere over det jf. husleieloven § 10-2 første ledd, siste punktum. Finnes det i lageret etterlatt løsøre som må antas å tilhøre leieren eller noen i leierens husstand, kan utleieren for leierens regning ta hånd om dette eller kvitte seg med gjenstandene på mest hensiktsmessige måte jf. husl. § 10-4.

9. Utleiers rett til å åpne lagerlokalet

Ved leietakers mislighold av pkt. 6 i denne avtale har utleier tilbakeholdsrett i leietakers oppbevarte gods. Tilbakeholdsretten utøves til sikkerhet for dekning av ethvert krav som utleier måtte ha eller få mot leietaker, samt rimelige omkostninger, som følge av misligholdet. Gods som oppbevares i leieobjektet på tidspunktet for utleiers sperring rommet, skal anses overlevert til utleier som håndpant til sikkerhet for de krav som utleier måtte ha eller få mot leietaker.

Gjennom denne avtale gir leietaker utleier en ugjenkallelig fullmakt til på best mulig måte å avhende det i leieobjektet oppbevarende gods dersom leietaker misligholder 

denne avtale. De til enhver tid gjeldende kostnader anføres leietaker. Utleiers utøvelse av sine rettigheter er betinget av at leietaker på tross av skriftlig påkrav. ikke har innbetalt leie innen den i påkravet fastsatte frist. med minst 2 ukers skriftlig forvarsel har underettet leietaker om at oppbevarte gjenstander vil avhendes med mindre ethvert forfall krav innfris. jf. Tvangsfyllbyrdelsesloven §4-18 fravikelse etter tvfbl. §13-2 3 ledd pkt. a. Kostnader vedrørende avhending, vil bli anført leietaker etter utleiestedets gjeldende satser. Dersom avtalen heves på grunn av mislighold fra leietaker, eller utleier har begrunnet mistanke om at bestemmelsene i punkt 7 er overtrådt, har utleier rett til å åpne lagerlokalet (bryte opp) for leietakers regning i henhold til fremgangsmåte som er beskrevet nedenfor. Leietaker skal i slike tilfeller varsles pr. e-post til siste registrerte e-postadresse om at lagerlokalet vil bli åpnet på et nærmere angitt tidspunkt, som hovedregel innen én uke fra avsendelse. For leietakere som ikke har e-kommunikasjon med utleier, blir det sendt brev til sist registrerte postadresse. For slike brev beregnes to ukers varslingsfrist fra avsendelse. Leietaker bærer selv risikoen for oppgitt kontaktinformasjon til utleier er korrekt jf. punkt 2 over. Åpning på grunn av mistanke om brudd på bestemmelsene i punkt 7, kan skje uten varsel. Åpning skal skje i nærvær av to av utleiers ansatte. Det føres protokoll over innholdet. Protokollen undertegnes av de to ansatte som har vært til stede ved åpning av lagerlokalet. Ved mistanke om oppbevaring gjenstander som det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold, har utleier anledning til å la seg bistå av politiet. Uten forutgående varsling, har utleier også anledning til å bryte seg inn i private lagerrom ved umiddelbar fare for tap av verdier og/ eller liv.

10. Tvangsfravikelse og tvangsinnfordring av utestående leie

For øvrig gjelder lov om tvangsfullbyrdelse av 1992 nr. 86.